Konkurs rozpoznania podstaw funkcjonowania start-upu „ASTROTECTONIC” Poland

Regulamin Grafika A i B Objaśnienie grafik A i B

Informacje ogólne

Konkurs jest adresowany do profesjonalistów i nie profesjonalistów, którzy zobaczą w nim:

 1. możliwość konceptualnego i intuicyjnego (indukcyjnego) wnioskowania
  w odniesieniu do tych dziedzin nauki, które uzna się (indywidualnie lub grupowo)
  za niezbędne przy rozwijaniu takiej innowacyjnej jednostki.

Materiały zamieszczone na stronie www.astrotectonic.prv.pl mogą służyć jako pomoc w formułowaniu zagadnień i zadań, które określą kierunki działań (wirtualnego start-upa), prowadzące do celu dla którego start- up „ASTROTECTONIC” został założony.

 1. możliwość skonfrontowania wypracowanej w powyższy sposób wizji funkcjonowania start-upa z przyjętymi przez założycieli „ASTROTECTONIC” wskazaniami (podstawowymi 10-cioma zagadnieniami i 9-cioma zadaniami, przypisanym duetom, triadom czy kwartetowi założycieli, posiadającym określone predyspozycje i kwalifikacje)
 2. możliwość (zachęcamy do takiego podejścia przy rozpatrywaniu celowości uczestnictwa w konkursie) współuczestniczenia (nie tylko zdalnego) w realizacji zadań stojących przed start-upem na miarę zbieżności przedłożonej wizji
  z przyjętymi przez założycieli złożeniami.

Zapraszamy do tego również w przypadku uznania, iż dodatkowe informacje
w sposób znaczący są wstanie przyspieszyć urzeczywistnienie celów start-upa.

Proponujemy tym osobom równoprawne członkostwo w start_upie „ASTROTECTONIC” lub stowarzyszeniu (ngo), promującego również cele międzynarodowego projektu CREDO.SCIENCE.

 1. możliwość długofalowej współpracy na bazie zagadnień jakie niesie i może nieść projekt CREDO.SCIENCE, czego niewielką częścią jest możliwość zmierzenia się
  z realizacją idei zawartej w „ASTROTECTONIC”. CREDO.SCIENCE jest bowiem projektem otwartym dla wielu grup entuzjastów, profesjonalistów i amatorów, którzy swą kreatywnością i innowacyjnymi koncepcjami pragnęliby się włączyć do obywatelskiego również nurtu tworzącego naukę.

Forma zgłoszenia do konkursu, terminy i zawartość zgłoszenia.

 1. zgłaszany do konkursu materiał dostarczamy w wersji elektronicznej na adres
  e-mail:astrotectonic@wp.pl do dnia 31.12.2019r. z dopiskiem w tytule zgłoszenia „KONKURS”
 2. Do końca kwietnia 2020r., każdy zgłaszający indywidualnie czy grupowo, otrzyma tą samą drogą odpowiedź organizatorów konkursu o dalszych losach materiału
  i szansach na współpracę. Organizatorem konkursu są założyciele start-upa „ASTROTECTONIC” Polska.
 3. Za minimalną zawartość informacyjną zgłoszenia przyjmuje się :

a/ tabelaryczne określenie: imienia, cech, predyspozycji, formalnego
i nieformalnego przygotowania do prowadzenia i realizowania specyficznych dla tej osoby zagadnień i zadań, zarówno indywidualnie jak i w zespołach składających się
z osób wskazanych w grafice A i B,

b/ precyzyjne określenie 10-ciu zagadnień i  wirtualne przypisanie ich tym zespołom z możliwością ich objaśnienia i uzasadnienia,

c/ precyzyjne określenie 9-ciu  zadań, poprzez realizację których wirtualni założyciele start-upa bezkolizyjnie będą współpracować w przyjętych obszarach prowadzących do realizacji celu dla którego ta innowacyjna jednostka powstała. Istnieje możliwość ich objaśnienia i uzasadnienia.

 1. Skonfrontowanie dostarczonych na konkurs materiałów dla wirtualnego start-upa
  z jego pierwowzorem, będzie stanowiło podstawę do realizacji zobowiązań organizatorów wymienionych w punkcie 2.
 2. W przypadku potrzeby poszerzenia wyżej przedstawionego zakresu informacji, wszelkie dodatkowe, które w zamyśle uczestnika konkursu mogą znacząco przybliżyć uzyskanie zakładanego efektu start-upa, należy wyraźnie wyodrębnić, umieszczając je poniżej zagadnień wynikających z treści trzeciego punktu.
 3. Językiem komunikacji i przekazywanych materiałów pisemnych jest język angielski.

W uzasadnionych przypadkach (brak poprawności w tłumaczeniu języka narodowego na angielski), dopuszcza się prowadzenie korespondencji , wymiany materiałów w innych językach po uprzednim uzgodnieniu tej potrzeby
z organizatorami konkursu.

 1. Autorzy materiałów mających cechy innowacyjne, zachowują swe prawa autorskie. Jednak warunkiem podjęcia współpracy z wykorzystaniem części tych prac jest cesja części tych praw na start-up „ASTROTECTONIC”. Polska.

Uwagi końcowe

 1. Środki multimedialne dzisiejszej doby umożliwiają szerokie docieranie
  z informacjami nawet do środowisk, które dotychczas nie uczestniczyły w procesach rozwijania nauki przez nieprofesjonalistów. Stąd też zachęcamy się do przekazywania tej propozycji jaka mieści się w projekcie CREDO.SCIENCE niezależnie od zainteresowania udziałem w konkursie czy współpracy z start-upem „ASTROTECTONIC”.
 2. Tak rozproszone działania wymagają zaistnienia ośrodków kreacji, innowacji
  i inspiracji aby obecność w środowisku zamieszkania Drużyn Łowców Kosmicznych Cząstek była oczywistością. One to warunkują, między innymi, dostęp do zagęszczonej informacji z terenu, dzięki którym dąży się również do opracowania nowej kategorii prekursorów trzęsień ziemi. W tytule korespondencji proszę napisać „Ośrodek Kreacji”. Jeżeli są warunki dla takich ośrodków, to prosimy
  o podzielenie się tą informacją z nami. Będzie można dzięki temu zainteresować jednostki, które podpisały Memorandum of Understanding
  i ukonstytuowały CREDO.SCIENCE.
 3. Tempo rozwoju aktywności oddolnych działań wspierających sygnalizowane wyżej jednostki, zależne jest też od środków finansowych i rzeczowych gromadzonych
  w Lokalnych Obywatelskich Funduszach Nauki (LOFN).

Stąd też, jeżeli istnieją środowiskowe warunki dla pozyskiwania, inwestowania
i wspierania działań jakie przyświecają organizatorom konkursu i całemu Zgromadzeniu Członków Założycieli CREDO.SCIENCE, to również prosimy
o niezależną od konkursu informację  – propozycję. W  tytule korespondencji proszę napisać „LOFN”.

Podpisujący się pod Memorandum ( 23 jednostki z 11 krajów) zapewne nie zbagatelizują tę oddolną inicjatywę.

 1. Integralną częścią regulaminu są grafiki A i B zawierające informacje przydatne do przygotowania materiału na konkurs oraz ich objaśnienie.

Członkowie Założyciele

STRART-UP „ASTROTECTONIC” Poland

Członkowie CREDO.SCIENCEObjaśnienie grafik A i B, przedstawiających minimum współzależności pomiędzy założycielami  start- upa „ASTROTECTONIC”
(pomiędzy ich formalnym i nieformalnym przygotowaniem i kwalifikacjami)

Założenia:

 1. Grafiki A i B – stanowiąca powiększenie fragmentu dotyczącego start-upu z grafiki A, oddają ograniczoną formą przedstawienia pełni; złożoność wzajemnych interakcji, mające doprowadzić do zrealizowania celu start-upa.
 2. Pola wzajemnej – wspólnej aktywności z grafiki A, wyznaczają podstawowe – zasadnicze dla funkcjonowania i rozwoju start-upa zagadnienia przyjęte do realizacji w ramach wspólnej i indywidualnej aktywności członków założycieli.
 3. Schemat nakładających się pól aktywności (grafika B), wskazuje na zróżnicowanie ale i komplementarność fachowości oraz przydatności danej jednostki w osobowym składzie założycieli start -upa w pracach nad poszczególnymi zagadnieniami.
 4. Węzły współdziałania – to zadania, jakie realizowane przez członków założycieli stanową przewodnie tematy tych zagadnień.

 

 

Skrócony opis :

 

Obie grafiki mają podkreślić istotność – niezbędność określenia, przyjęcia i realizacji szeregu podstawowych zagadnień przez założycieli start – upa.

Na ich bazie, wtórne i drugorzędne zagadnienia, będą miały solidną bazę odniesienia
i umocowanie względem celu dla którego start-up został założony.

 

Zagadnienia i zadania przyjęte do realizacji w tej podstawowej liczbie wskazanej w tabelce (grafika A), wynikają z indywidualnych kwalifikacji  i szerszej aktywności założycieli (jakie powinni posiadać wg. uczestniczących w konkursie, wirtualni założyciele), powiązanej z wartościami projektu CREDO.SCIENCE oraz znaczeniem obecności Drużyn Łowców Kosmicznych Cząstek dla nauki – tworzenia nowego kanału informacyjnego
o tych cząstkach i ich wpływie na otoczenie oraz transferu rozwiązań do gospodarki.

 

Zagadnienia:

 

 1. jedno, obejmujące działalność – aktywność wszystkich założycieli, to:

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. jedno, obejmujące działalność – założycieli I, II i III, to:

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. jedno, obejmujące działalność – założycieli I, II i IV, to:

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 1. jedno, obejmujące działalność – założycieli II, III i IV, to:

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1.  dwa, obejmujące działalność – założycieli  I i II to:

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 1. jedno, obejmujące działalność – założycieli II i III, to:

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. dwa, obejmujące działalność – założycieli II i IV, to:

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. jedno, obejmujące działalność – założycieli III i IV, to:

 

.………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Powyższych 10 przyjętych do realizacji zagadnień – wzajemnie ze sobą powiązanych, jest  ukierunkowanych na realizację celu start – upa. Stanowią niezmienne wyznaczniki działalności od   początku funkcjonowania do stabilnej w swym dynamicznym rozwoju jednostki innowacyjnej jaką jest „ASTROTECTONIC”.

 

Równolegle z wypracowanymi 10 -cioma zagadnieniami (jak wyżej), obecność przyjętych do realizacji „węzłów” tych zagadnień  (grafika B) w minimalnej (wynikającej z przyjętych założeń) liczbie 9, wskazuje na wyartykułowanie i umiejscowienie konkretnych zadań (swą treścią i personalnymi związkami) w schemacie wewnętrznych powiązań start-upa „ASTROTECTONIC” oraz w jego otoczeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.05.2019r